Sermon Theme: "Jesus is Steadfast"
Sermon Text: Romans 8:31-39

Sermon Notes for Reading