Sermon Theme: "Uniquely Jesus: God & Money"
Sermon Text: Luke 16:1-15

Sermon Notes for Reading