Sermon Theme: "Uniquely Jesus: The Shepherd"
Sermon Text: Luke 15:1-10

Sermon Notes for Reading

Audio Player Audio Player Audio Player Audio Player