Sermon Theme: "Living by Faith: Baptism"
Sermon Text: Matthew 3:13-17

Sermon Notes for Reading