Sermon Theme: "Jesus is...the Son of Solomon"
Sermon Text: Matthew 1:6

Sermon Notes for Reading