Sermon Theme: "Jesus is...the Son of David"
Sermon Text: Matthew 1:1, 6, 17

Sermon Notes for Reading