Sermon Theme:ย "A God Beaten"
Sermon Text: John 18:19-24

Sermon Notes for Reading - To be posted