Sermon Theme:ย "A God Who Prays"
Sermon Text: John 17:1-6

Sermon Notes for Reading - To be posted