Sermon Theme: "The Foolishness of God"
Sermon Text: Psalm 19; 1 Corinthians 1:18-31

Sermon Notes for Reading 

Audio Player