Sermon Theme: "People of Peace"
Sermon Text:  Isaiah 40:1-11

Sermon Notes for Reading